Aloita harrastus

Täl­tä si­vul­ta löy­dät in­foa ko­ri­pal­lo­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen ja uusia pe­laa­jia as­kar­rut­ta­vat ylei­sim­mät ky­sy­myk­set.  Kos­ka voin aloit­taa? Mil­loin vain! Te­na­va­ko­ris, mik­rot ja mi­nit aloit­ta­vat vi­ral­li­ses­ti kau­ten­sa syys­kuun alus­sa, ja muut ryh­mät pyö­ri­vät … Jat­ka ar­tik­ke­lin Aloi­ta har­ras­tus lukemista